Short Story

We Encourage ja Nicehearts ry ovat yhteistyössä, jossa kerätään varoja Nicehearts ry:lle palveluohjauksen työntekijän palkkaamiseksi. Palkattava henkilö jalkautuu tekemään ohjaavaa työtä esimerkiksi neuvoloihin. 

Jalkautuva palveluohjaus tavoittaa erityisen tuen tarpeessa olevia maahan muuttaneita naisia, joiden elämässä vaikuttavat mm. yksinäisyys, lähisuhde- ja perheväkivalta. Heikko taloudellinen tilanne, lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, vapaa-ajan harrastamisen puute sekä ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät tuen tarvetta. Palveluohjaus on usein pitkään jatkuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa tukea naisille sekä heidän perheilleen. 

Jalkautuva palveluohjaus neuvoloihin

by Johanna Sjöholm

 • 60 982,00 

  Funding Goal
 • 588,00 

  Funds Raised
 • 0

  Days to go
 • Target Date

  Campaign End Method
Raised Percent :
0.96%
This campaign has been invalid or not started yet.
, Finland

Nicehearts ry tekee jalkautuvaa työtä maahanmuuttajaäitien auttamiseksi, aiemmin työtä tehtiin seitsemässä neuvolassa Vantaalla ja Espoossa. Nyt rahoituksen puuttellisuuden vuoksi työtä tehdään vain Espoossa. Rahoitusta on vaikea saada ja panostus on tarpeeseen nähden täysin riittämätöntä. 

 

Miksi toimintaa täytyy tukea lahjoituksin?

Niceheartsin nykyistä toimintaa rahoittavat mm. STEA sekä Vantaan kaupunki. Yhdistysten elintärkeät avustukset pienenevät vuosittain, eikä Nicehearts ole poikkeus. Yhdistyksen toiminta on kuitenkin kasvamassa ja tavoittaa yhä enemmän tyttöjä sekä avun tarpeen piirissä olevia naisia.

Vuosikymmenen puolivälin kovien sosiaalimenoleikkausten yhteydessä myös kuntien perhekahviloita ja avoin päiväkoti -toimintaa leikattiiin, jolloin suuri joukko pienten lasten äitejä jäi yksin ja ilman vertaistukea. Kuntien perhepalvelutyössä huomattiin pian tämä puutos. Hoitajat turhautuivat työmäärään, ja vastaanottoaika ei enää riittänyt lapsen ja äidin hyvinvoinnista huolehtimiseen, kun perheiden ongelmat, kuten Kelan päätösten setviminen, vei suurimman osan ajasta. 

 

Apu löyty järjestökentästä

Apuun pyydettiin Nicehearts ry, yhdistys joka tekee työtä naisten ja tyttöjen sosiaalisen vahvistumisen edistämiseksi. Tarve palveluohjaukselle on voimakasta erityisesti lähiöissä, joissa maahanmuuttajataustaisten asukkaiden osuus on suuri. WahvaNainen-palveluohjaus pilotoitiin Myyrmäessä 2018: neuvola tarjosi tilat, ja Niceheartsin palveluohjaajat olivat läsnä auttamassa äitejä kerran viikossa.

WahvaNainen-neuvonnan tapaamisiin hakeutuu useimmin äitejä joiden ongelmat ovat vaikeita ja monisyisiä, ja voivat johtua huonosta kielitaidosta, taloudellisista ongelmista, kulttuurin vieraudesta, perheväkivallasta, yksinäisyydestä.Terveydenhoitajilla ei lyhyiden tapaamisten aikana ole aikaa lähteä purkamaan näitä tilanteita.” sanoo WahvaNaisen pääkordinaattori Marja-Liisa Rintala-Ahl.

Neuvolassa on huomattu ja kipuiltukin siitä, että palveluohjaustarve on lisääntynyt ja vastaanottoajasta joskus isokin osa menee palveluohjaukseen ja on muusta pois,” kertoo Espoon sosiaali- ja terveystoimen Neuvolatoiminnan päällikkö Arja Erma. “Itse näen, että järjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö tulee entisestään lisääntyä julkisten palvelujen piirissä, sillä järjestöillä on paljon osaamista, eikä meillä ole varaa tehdä päällekkäistä työtä, joten voimien yhdistäminen on tärkeää,” Erma jatkaa. Espoossa WahvaNainen-toiminnan tukikohtana toimii Espoon keskuksessa sijaitseva Me-talo.

Palveluohjaus kaipaa kipeästi rahoitusta, jotta nykyistä toimintaa saataisiin laajennettua ensin säännöllisesti viikoittaiseksi, ja sen jälkeen uusiin neuvoloihin.

Tällä hetkellä toiminnalle ei ole erikseen rahoitusta, vaan neuvolapäivät toteutetaan omasta pussista, ja nämä resurssit on pois muusta toiminnasta,” harmittelee Rintala-Ahl.

Vuonna 2018 WahvaNainen-toiminnan kautta tavoitettiin tuen piiriin lähes 1000 naista, jotka kävivät 2500 kertaa yksilöohjauksessa ja/tai vertaisryhmätoimintoiminnoissa. Määrä on kaksinkertainen 2017 vuoteen verrattuna ja kasvaa edelleen.

Kerättävä summa

Yhden täysiaikaisen työntekijän palkkaus vuodeksi kuluineen kustantaa n. 40 000 euroa, sisältäen palkan lisäksi sosiaalikulut. Lisäksi tarvitaan rahaa muihin kuluihin kuten, matkakulut, koulutus, työnohjaus, lisäksi pieni määrä muita kuluja esim. tarvikkeita ja tarjoiluja. Summaan on huomioitu myös työntekijän Nicehearts ry:n toiminnan yleiskuluosuus vuodessa (vuokrat, sähkö, toimisto, ohjelmisto, yms.).

Rahankeräyksen kustannus 16% sisältää We Encouragen komission, markkinoinnin kulut, sekä maksupalveluntarjoajan kustannukset. Kerättävä summa kokonaisuudessaan: 60 982 euroa

Mitä tarkoittaa jalkautuva palveluohjaus neuvoloissa?

Jalkautuva palveluohjaus tavoittaa erityisen tuen tarpeessa olevia maahan muuttaneita naisia, joiden elämässä vaikuttavat mm. yksinäisyys, lähisuhde- ja perheväkivalta. Heikko taloudellinen tilanne, lasten kasvatukseen liittyvät haasteet, vapaa-ajan harrastamisen puute sekä ulkopuolisuuden kokemukset lisäävät tuen tarvetta. Palveluohjaus on usein pitkään jatkuvaa, yksilöllistä ja kokonaisvaltaista toimintaa, joka tarjoaa ennaltaehkäisevää ja korjaavaa tukea naisille sekä heidän perheilleen. 

“Toiminnan järjestämisen perusteluna toimi havainto monilapsisten perheiden äitien riskistä joutua kotouttamista tukevien toimintojen ulkopuolelle vuosiksi, ellei vuosikymmeniksi.” s.60, Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmänmuistio 2011:x  ja Syrjäytymisen hinta – tutkimuksen keskeiset johtopäätökset 

Palveluohjaus jalkautuu esimerkiksi neuvolatyön puolelle, ja täydentää kaupungin toimintaa. Tämän tärkeän työn kautta on mahdollista tunnistaa yhä paremmin väkivaltaa kokeneet naiset ja huomioida heidän tarpeensa. Haluamme myös havahduttaa ammattilaiset huomaamaan herkemmin asiakkaiden joukosta sellaiset naiset, jotka ovat riskiryhmässä ja vaarassa joutua lähisuhde- ja kunniaväkivallan uhriksi.

 

Yhden työntekijän palkkakustannuksilla saadaan pitkän aikavälin säästöt

Lyhyellä aikavälillä palveluohjauksen vaikutukset näkyvät yksilötasolla, naisten saadessa tukea arjen sujuvuuteen. Arvostus ja luotto omaan toimintaan lisääntyy, yksinäisyyden, voimattomuuden sekä osaamattomuuden tunteen väistyessä. Palveluohjauksen avulla saavutettu itsenäinen toiminta, kohonnut terveys ja omalla polulla eteneminen kasvattavat äidin hyvinvointia. Tämä puolestaan mahdollistaa lasten sekä koko perheen hyvinvoinnin. 

Niceheartsin jalkautuvan palvelutyön avulla euromääräisen säästön voidaan laskea olevan vähintään 88.500.000 euroa henkilöiden elinkaaren aikana. 

“Vuonna 1987 Suomessa syntyneistä on ilman perusasteen jälkeistä tutkintoa 30-vuotiaana 6 967 henkilöä. Tästä seuraa yllä kuvatun laskelman perusteella yhteiskunnalle yhteensä 2,3 miljardin euron kustannukset elinkaaren aikana (6967 x 295 000 euroa). Lukua voidaan pitää minimikustannuksena analyysimme rajoitusten vuoksi, sekä siksi, että luvussa ei ole huomioitu Suomeen muuttaneita 30 -vuotiaita lainkaan. Muuta tietoa ei ole.” s.3, THL, Syrjäytymisen hinta – tutkimuksen keskeiset johtopäätökset, 2018

Ylläolevan artikkelin mukaisesti THL:n arvioon perustuen: Jos tavoitetaan ja autetaan 300 naista x 295 000 € = 88 500 000 € säästö laskennallisesti elinkaaren aikana. Ylisukupolvisuuden keskeytyessä syntyy säästöä ei vain äidin, mutta myös lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyllä.

Rahankeräyslupa
Luvan saaja: Nicehearts ry Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero ja myöntämisaika: RA/2020/34 16.1.2020
Toimeenpanoaika ja alue: 16.01.2020 – 15.01.2021 koko Suomi, lukuunottamatta Ahvenanmaata
Varojen käyttöaika: 2020-2021
Toimeenpanija: Nicehearts ry